柵 sách (9n)

1 : Hàng rào, cắm tre gỗ làm hàng rào để ngăn người đi gọi là sách.