柒 thất (9n)

1 : Bảy, cùng nghĩa như chữ thất 七, trong các văn tự dùng để cho khó chữa.