枲 tỉ (9n)

1 : Cây gai cái. Thứ gai không có quả gọi là tỉ.