杻 nữu, xiềng (8n)

1 : Cây nữu.
2 : Một âm là xiềng. Một đồ dùng trong hình ngục.