朽 hủ (6n)

1 : Gỗ mục, phàm vật gì thối nát đều gọi là hủ cả.
2 : Suy yếu vô dụng. Như lão hủ 老朽 già cả không làm gì được nữa.