攄 sư (18n)

1 : Thư, hả. Như sư ý 攄意 được hả dạ.
2 : Vọt lên.