擿 trích, thích (18n)

1 : Gãi.
2 : Ném.
3 : Một âm là thích. Khều lấy, ngoèo lấy.