擢 trạc (17n)

1 : Cất lên, nhắc lên. Kẻ đang ở ngôi dưới cất cho lên trên gọi là trạc.
2 : Bỏ đi.