擠 tễ, tê (17n)

1 : Gạt, đẩy.
2 : Bài tễ 排擠 đè lấn, cũng đọc là chữ tê.