撇 phiết (15n)

1 : Phẩy, nét phẩy.
2 : Vứt đi, quẳng đi không thèm đoái đến.