搨 tháp (13n)

1 : Rập lấy, lấy giấy mực rập vào các tấm bia cũ để lấy văn gọi là tháp.