搔 tao, trảo (13n)

1 : Gãi, cào.
2 : Quấy.
3 : Một âm là trảo. Móng chân móng tay.