揅 nghiên (13n)

1 : Xoa bóp.
2 : Nghiên cứu. Như nghiên kinh 揅經 tìm xét nghĩa kinh.