掫 tưu (11n)

1 : Canh gác.
2 : Cầm đồ dí vào nhau.