掎 kỷ, ỷ, ky (11n)

1 : Co một bên, chia quân đóng hai mặt để chế quân giặc gọi là kỷ giốc 掎角. Ta quen đọc là chữ ỷ. Cũng đọc là chữ ky.