掄 luân (11n)

1 : Kén chọn. Như luân tài 掄才 kén chọn người tài.