捺 nại (11n)

1 : Ðè ép, lấy tay ấn mạnh gọi là nại.
2 : Cách viết đưa bút về bên tay phải xuống gọi là nại (cái phẩy).