捱 nhai (11n)

1 : Chống cự.
2 : Lần lữa, bị đánh đòn cũng gọi là nhai đả 捱打.