捩 liệt, lệ (11n)

1 : Quay, vặn, bẻ.
2 : Một âm là lệ. Gảy đàn tỳ bà.