挵 phan (10n)

1 : Lật lại, cùng nghĩa như chữ phiên 翻.