挪 na (10n)

1 : Vê vắt.
2 : Dịch. Lấy khoản này đem dùng về việc kia gọi là na.