挖 oạt (9n)

1 : Móc, thò tay vào trong hang mà móc thử xem gọi là oạt.