拶 tạt (9n)

1 : Bức bách (đè ép).
2 : Tạt chỉ 拶指 một thứ hình ác kẹp ngón tay người để tra khảo.