拏 noa (9n)

1 : Dắt dẫn.
2 : Bắt kẻ có tội gọi là noa. Tục dùng như chữ nã 拿.