奘 trang (10n)

1 : To lớn.
2 : Tên người, đời Ðường có ngài Huyền-Trang pháp sư.