夸 khoa, khỏa (6n)

1 : Nói viển vông.
2 : Một âm là khỏa. Tự khoe mình.
2 : Tốt đẹp.