圈 quyển, khuyên (11n)

1 : Chuồng nuôi giống muông. Như trư quyển 豬圈 chuồng lợn.
2 : Một âm là khuyên. Vòng tròn.