囟 tín (6n)

1 : Cái thóp chỗ đỉnh đầu, lúc bé sờ vào thấy nó máy động.