囊 nang (22n)

1 : Cái túi có đáy.
2 : Ðựng vào túi.