囈 nghệ (22n)

1 : Nói sảng. Ngủ nói mê gọi là nghệ ngữ 囆語.