噐 khí (15n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ khí 器.