嗚 ô (13n)

1 : Ô hô 嗚呼 than ôi !
2 : Ô ô 嗚嗚 tiếng hát ô ố.