嗆 sang (13n)

1 : Chim ăn.
2 : Sặc. Nhân ăn uống nghẹn mà phát ho gọi là sang.