喏 nhạ (12n)

1 : Kính. Tục gọi sự vái chào người là xướng nhạ 唱喏.