喁 ngung, vu, ngu (12n)

1 : Môi cá dẩu lên. Vì thế nên mọi người cùng trông mong mến nhớ gọi là ngung ngung 喁喁. Cũng đọc là vu 于.
2 : Một âm là ngu. Tiếng nhịp (tiếng ứng nhịp lại).