唆 toa (10n)

1 : Xuýt làm, xúi làm. Như toa tụng 唆訟 xúi kiện.