咳 khái (9n)

1 : Ho (ho không có đờm). Cũng như chữ khái 欬.