咪 mễ, mị (9n)

1 : Mễ đột 咪突 dịch âm chữ mètre của Pháp, một thứ thước đo của nước Pháp.
2 : Một âm là mị. Tiếng dê kêu.