咨 tư (9n)

1 : Tư ta 咨嗟 than thở.
2 : Mưu bàn.
3 : Tư đi, tư lên. Văn thư của các quan đi lại gọi là tư văn 咨文.