叫 khiếu (5n)

1 : Kêu. Như đại khiếu nhất thanh 大叫一聲 kêu to một tiếng. Tục viết là 呌 là nhầm.