冑 trụ (6n)

1 : Mũ trụ. Mũ đội ra trận phòng tên đạn.