龢 hòa (22n)

1 : Ðiều hòa, hợp. Cùng nghĩa với chữ hòa 和.