龡 xúy (21n)

1 : Cùng nghĩa với chữ xúy 吹 đi với chữ cổ xúy 鼓吹.