龠 dược, thược (17n)

1 : Cái dược, một thứ như cái sáo có ba lỗ.
2 : Ðồ để đong, đựng được 1200 hạt thóc. Ta quen đọc là chữ thược.