龔 cung (22n)

1 : Kính. Cùng nghĩa với chữ cung 恭.
2 : Cung cấp.
3 : Họ Cung.