齦 ngân, khẩn (21n)

1 : Lợi, chân răng.
2 : Một âm là khẩn. Cắn xương, nhá xương.