齣 xích, xuất (20n)

1 : Hết một tấn tuồng gọi là nhất xích 一齣. Cũng đọc là nhất xuất.