齟 trở (20n)

1 : Trở ngữ 齟齬 răng vẩu, răng so le không đều nhau.
2 : Ý kiến không hợp nhau cũng gọi là trở ngữ 齟齬.
3 : Ta quen đọc là trở ngỡ.