齇 tra (25n)

1 : Mũi xùi đỏ lên, mũi mọc nốt đỏ gọi là tra 齇.