鼾 hãn, han (17n)

1 : Ngáy. Ngủ ngáy khè khè gọi là hãn 鼾. Có khi đọc là chữ han.